MWSLIT WE WROCŁAWIU PARTNEREM PROJEKTU WE – TRANSFORM

W ramach projektu WE-TRANSFORM CILT(UK)-Polska wraz z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu badają wpływ automatyzacji i cyfryzacji transportu na wymagane umiejętności i wiedzę przyszłych pracowników. Do tej pory w ramach projektu zorganizowano spotkania grup fokusowych oraz wywiady eksperckie, których celem było zbadanie wpływu automatyzacji i cyfryzacji na branże TSL oraz opracowanie scenariuszy, które pozwolą pracownikom skutecznie sprostać wyzwaniom, które niesie przyszłość. Kolejnym krokiem współpracy w ramach projektu WE-TRANSFORM będzie opracowanie głównych wniosków z badań i rekomendacji, które zostaną przedstawione Komisji Europejskiej.

WE-TRANSFORM: Digitizing Europe’s Transportation Workforce 

Projekt WE-TRANSFORM to inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu płynne przejście europejskich pracowników branży transportowej na cyfryzację i automatyzację. Rozpoczęty w grudniu 2020 r. projekt koncentruje się na podnoszeniu umiejętności i wiedzy pracowników w sferze transportu, aby przygotować ich na wyzwania szybko zmieniającego się środowiska cyfrowego.

Projekt ma na celu stworzenie sieci interesariuszy i ekspertów z branży transportowej, co ułatwi dzielenie się wiedzą, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań i stymulowanie zmiany polityki. Działania te obejmują szereg wydarzeń, warsztatów i programów szkoleniowych, których celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników i wspieranie przejścia do bardziej zdigitalizowanego i zautomatyzowanego sektora transportu.

WE-TRANSFORM ma na celu stworzenie zorganizowanego i kolektywnego podejścia do badań, komunikacji i wdrażania zmian na rynku pracy, co zapewni nie tylko możliwość przewidywania jakie będą nowe niezbędne umiejętności, lecz również pozwoli na ich rozwijanie. Projekt łączy forum interesariuszy w celu współpracy międzynarodowej w oparciu o wiedzę fachową pochodzącą od 34 partnerów oraz ich rady doradczej. Powstałe w ten sposób międzynarodowe centrum dostarczające wiedzy i danych, będzie wspierać generowanie programu opartego na dowodach i zorientowanego na działanie. Program ten powinien pomóc decydentom w stawianiu czoła wyzwaniom związanym ze skutkami automatyzacji dla pracowników w sektorze transportu.

WE-TRANSFORM to europejski projekt H2020 składający się z konsorcjum 34 partnerów z 16 krajów europejskich i pozaeuropejskich.

Projekt WE-TRANSFORM poczynił znaczne postępy w kierunku osiągnięcia swoich celów. Zorganizowany został szereg wydarzeń i warsztatów w Rydze, Dubrowniku, Walencji, TurynieWiedniu i Brukseli, w tym Warsztaty Forum Interesariuszy WE-TRANSFORM, które zgromadziły liderów branży, decydentów i ekspertów w celu omówienia wyzwań i możliwości, jakie stwarza cyfryzacja w branży transportowej.

Oprócz tych wydarzeń, w ramach projektu przygotowano kilka inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie wyników projektu, w tym serię seminariów internetowych WE-TRANSFORM oraz spotkania grupy fokusowej na miejscu.

Partnerzy akademiccy projektu WE-TRANSFORM zebrali i przeanalizowali działania i inicjatywy badawcze związane z wpływem automatyzacji transportu na pracowników tej branży. Celem niniejszego raportu dla wszystkich rodzajów transportu na poziomie krajowym i unijnym jest przedstawienie pełnej listy tych inicjatyw i wskazanie najlepszych praktyk spośród nich. Wnioski obejmują obserwację utraty miejsc pracy i zwolnień pracowniczych, zdefiniowanie jakie są utracone umiejętności w przyszłych zawodach związanych z transportem, oraz skupienie działań na sektorze motoryzacyjnym. Partnerzy przeprowadzili również dogłębną analizę wyzwań związanych z automatyzacją dotyczącą pracowników w branży transportowej. Celem niniejszej analizy było określenie co powoduje zmianę roli pracowników transportu w przyszłości, jakie są nowo wymagane umiejętności oraz nadchodzących wyzwań, którym będą musieli sprostać pracownicy branży transportowej. Uzyskane wyniki pozwoliły na zdefiniowanie struktury procesu współtworzenia wiedzy, która ma umożliwić sformułowanie rekomendacji na zakończenie projektu.

W ramach projektu powstało także kilka publikacji, w tym raporty na temat stanu cyfryzacji w branży transportowej oraz na temat najlepszych praktyk w zakresie rozwijania umiejętności cyfrowych wśród pracowników. Raporty te dostarczają cennych informacji na temat wyzwań i możliwości związanych z cyfryzacją w sektorze transportu oraz zawierają praktyczne zalecenia dla decydentów i liderów branży.

W miarę rozwoju branży transportowej projekt WE-TRANSFORM będzie odgrywał kluczową rolę w zapewnianiu pracownikom umiejętności i wiedzy potrzebnych do odniesienia sukcesu w zdigitalizowanym i zautomatyzowanym środowisku. Wraz z decydentami i pracodawcami, którym zależy na trwałości pracy i pracownikom zaangażowanym w codzienne zmiany.

Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi tej przełomowej inicjatywy i jej wysiłków mających na celu transformację pracowników w sektorze transportu w Europie, pomagającymi w podejmowaniu mądrzejszych decyzji oraz kształtowaniu polityki w sposób bardziej innowacyjny i oparty na dowodach dzięki odpowiedzialnemu i świadomemu zarządzaniu.

Dołącz do nas na naszych mediach społecznościowych LINKEDIN oraz Twitter

Zapraszamy do przyłączenia się do zbliżających się 5. Warsztatów Forum Interesariuszy w Wiedniu 5th Stakeholder Forum Workshop in Vienna!

Informacja na temat finansowania programu „Horyzont 2020” w ramach programu UE

Projekt WE-TRANSFORM jest finansowany przez UE w ramach programu badań i innowacji Horyzont 2020 (umowa o dofinansowanie nr 101006900). Zawartość tej strony odzwierciedla wyłącznie poglądy jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. Członkowie konsorcjum WE-TRANSFORM nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z wykorzystania tych materiałów.