ZACHODNIOPOMORSKA MAPA AKADEMICKA

ZACHODNIOPOMORSKA MAPA AKADEMICKA

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA
W SZCZECINIE

UNIWERSYTET WSB MERITO SZCZECIN

W 2008 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (obecnie Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu) uzyskała zgodę Ministerstwa na prowadzenie Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie (obecnie Uniwersytet WSB Merito Szczecin). Jesteśmy liderem wśród uczelni niepublicznych w Zachodniopomorskiem, co potwierdza Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Kształcimy studentów w taki sposób, aby mogli łączyć naukę z pracą i życiem prywatnym – w myśl zasady work-life balance. Kładziemy nacisk na praktyczne nauczanie oraz innowacyjność, dzięki czemu nasi absolwenci doskonale radzą sobie na wymagającym rynku pracy. Wykładowcy WSB (obecnie Uniwersytetu WSB Merito) to eksperci-praktycy, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Studenci mają kontakt z przedstawicielami biznesu, rozwiązują ciekawe case studies, biorą udział w symulacjach biznesowych, wizytach studyjnych, stażach i praktykach w firmach naszych partnerów biznesowych.

KIERUNKI STUDIÓW

Studia I stopnia
Poziom kształcenia Forma studiów Sposób realizacji studiów
studia licencjackie
studia inżynierskie
stacjonarne
niestacjonarne
online
hybrydowe
tradycyjne

STUDIA I STOPNIA

Poziom kształcenia:

 • studia licencjackie
 • studia inżynierskie

Forma studiów:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Sposób realizacji studiów:

 • online
 • hybrydowe
 • tradycyjne
Bezpieczeństwo w biznesie

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: hybrydowe

Specjalności:

 • Administracja i finanse samorządowe
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Służby wewnętrzne państwa

Podczas studiów zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka, zasad funkcjonowania państwa, a także ekonomiczną, a w szczególności tę z zakresu nauk o przedsiębiorczości. Dowiesz się jak ocenić ryzyko zawodowe, zidentyfikować zdarzenia wypadkowe, sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP.

Finanse i rachunkowość

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: hybrydowe

Specjalności:

 • Bankowość i doradztwo finansowe
 • Finanse przedsiębiorstw o podatki ACCA
 • Kadry i płace
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • Rynek finansowy i ubezpieczeniowy

Nauczysz się przygotowywać plany inwestycyjne i finansowe oraz analizować i interpretować wyniki. Będziesz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Na zajęciach wykorzystywane zostaną najnowocześniejsze oprogramowania dedykowanego do obsługi finansów. 

Informatyka

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: hybrydowe

Specjalności:

 • Inżynieria sieci komputerowych
 • Multimedia i grafika komputerowa
 • Programowanie
 • Artificial Intelligence in Practice
 • Software Development

Podczas studiów nauczysz się administrować sieciami informatycznymi oraz systemami baz danych, oraz używania wybranych metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Poznasz zasady programowania i rozwiązywania problemów inżynierskich. Zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania oprogramowań na najpopularniejsze platformy, a także projektowania algorytmów do rozwiązywania konkretnych zadań. Samodzielnie zaprojektujesz kompleksowe kampanie pozyskiwania klientów w internecie z wykorzystaniem najbardziej znanych na rynku narzędzi. 

Inżynieria zarządzania (studia inżynierskie)

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: hybrydowe

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Inżynieria zarzadzania jakością w produkcji i usług
 • Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi
 • Zarządzanie projektami biznesowymi

Podczas studiów będziesz wykorzystywać narzędzia informatyczne oraz komputerowe metody wspomagania projektowania i modelowania procesów przy użyciu takich programów, jak AutoCAD, SAP, Comarch ERP, ARIS, Statistica, Systems2win. Nauczysz się dokonywać pomiarów, obliczeń inżynierskich oraz analizy wyników, a także wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Dodatkowo rozwiniesz umiejętności interpersonalne oraz kompetencje z obszaru organizacji i zarządzania poprzez prace zespołowe.

Logistyka (studia inżynierskie)

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: hybrydowe

Specjalności:

 • Inżynieria systemów logistycznych
 • Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi
 • Logistyka i spedycja międzynarodowa
 • Logistyka w e-commerce
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Transport i usługi logistyczne
 • Transport Spedycja Magazynowanie

W trakcie studiów nauczysz się posługiwać się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w logistyce przedsiębiorstw oraz zarządzania procesami, systemami logistycznymi, magazynem i organizacją dostaw. Poznasz sposoby wdrażania nowoczesnych rozwiązań logistycznych i organizowania struktury dystrybucji oraz usług transportowych i spedycyjnych.

Marketing i sprzedaż

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: hybrydowe

Specjalności:

 • Content marketing- tworzenie treści marketingowych
 • E-handel i sprzedaż w nowych mediach
 • E-marketing
 • Strategie i techniki sprzedaży
 • Zarządzanie marką

Nauczysz się korzystać ze specjalistycznych narzędzi marketingowych i technik sprzedaży bezpośredniej i internetowej. Dowiesz się, jak wykorzystywać profesjonalne narzędzia komunikacji marketingowej, w swojej pracy. Wraz z grupą ćwiczeniową weźmiesz udział w licznych symulacjach rynkowych, sprzedażowych, reklamowych.

Marketing i sprzedaż - studia online

Forma studiów: niestacjonarnie
Sposób realizacji studiów: online

Specjalności:

 • E-marketing
 • Zarządzanie sprzedażą

Podczas studiów nauczysz się korzystać ze specjalistycznych narzędzi marketingowych i technik sprzedaży bezpośredniej i internetowej. Dowiesz się, jak wykorzystywać profesjonalne narzędzia komunikacji marketingowej, w swojej pracy. Wraz z grupą ćwiczeniową weźmiesz udział w licznych symulacjach rynkowych, sprzedażowych, reklamowych.

Psychologia w biznesie

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: hybrydowe

Specjalności:

 • Psychologia komunikacji, negocjacji i mediacji
 • Psychologia menedżera
 • Psychologia rozwoju osobistego
 • Psychologia sprzedaży i marketingu
 • Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi

Podczas studiów nauczysz się zarządzać ludźmi i zespołami, w tym właściwie dobierać kadry. Zrozumiesz wpływ mechanizmów psychologicznych na postawy i zachowania a także procesy związane z postrzeganiem interpersonalnym. Zdobędziesz wiedzę z zakresu skutecznego wykorzystania mechanizmów wywierania wpływu, w tym do skutecznych negocjacji i mediacji.

Turystyka i rekreacja

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: hybrydowe

Specjalności:

 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Nowoczesny marketing i sprzedaż usług turystycznych
 • Turystyka międzynarodowa
 • Turystyka zdrowotna i dietetyka

Podczas studiów dowiesz się jak zarządzać przedsiębiorstwem, działającym w branży turystycznej, na rynku międzynarodowym. Będziesz stosować nowoczesne metody aktywizacji sprzedaży z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu. Nauczysz się organizowania spotkań konferencyjnych i biznesowych oraz międzynarodowych imprez, typu incentive, związane z turystyką biznesową.

Zarządzanie

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: hybrydowe

Specjalności:

 • Menedżer sprzedaży i marketingu
 • Strateg/Analityk Biznesu
 • Zarządzanie i obrót nieruchomościami
 • Zarzadzanie projektami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę, która pomoże rozpocząć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Nauczysz się tworzyć niezbędny do funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa biznesplan, przeprowadzania analizy strategicznej firmy oraz zarządzania zasobami ludzkimi przy wykorzystaniu odpowiednich technik. Dowiesz się jak przygotowywać i realizować plany działań marketingowych i PR a także, w jaki sposób kreować markę produktu i przedsiębiorstwa.

Zarządzanie- studia online

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: online

Specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami lidzkimi

Podczas studiów nauczysz się rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi. Dowiesz się jak stosować instrumenty i narzędzia marketingowe oraz sposobów wdrażania i prowadzenia projektów, w tym unijnych. Zdobędziesz wiedze na temat sposobów podejmowania trafnych decyzji w organizacji. 

Pedagogika

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: hybrydowe

Specjalności:

 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
 • Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
 • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna

Podczas studiów zyskasz wiedzę z obszarów: pedagogiki, psychologii, metodyki, dydaktyki, komunikacji społecznej, a także na temat zarządzania instytucją opiekuńczo-wychowawczą. Nauczysz się prowadzenia grupy o charakterze edukacyjno- terapeutycznym i wychowawczym. Zdobędziesz kompetencje z zakresu zapewnienia wsparcia w rozwoju osobistym dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna

Forma studiów: stacjonarne
Sposób realizacji studiów: hybrydowe

Specjalności:

 • Business Management
 • Human Resource Management

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę, która pomoże rozpocząć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Nauczysz się tworzyć niezbędny do funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa biznesplan, przeprowadzania analizy strategicznej firmy oraz zarządzania zasobami ludzkimi przy wykorzystaniu odpowiednich technik. Dowiesz się jak przygotowywać i realizować plany działań marketingowych i PR a także, w jaki sposób kreować markę produktu i przedsiębiorstwa.

Studia II stopnia
Poziom kształcenia Forma studiów Sposób realizacji studiów
studia magisterskie stacjonarne
niestacjonarne
online
hybrydowe

STUDIA II STOPNIA

Poziom kształcenia:

 • studia magisterskie

Forma studiów:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Sposób realizacji studiów:

 • online
 • hybrydowe

 

Finanse i rachunkowość

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: hybrydowe

Specjalności:

 • Bankowość i usługi finansowe
 • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 • Finanse publiczne i podatki
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Nauczysz się oceniać projekty gospodarcze oraz ryzyko inwestycyjne, a także samodzielnie rozliczać zobowiązania podatkowe. Dodatkowo analizować przepisy prawne oraz dokonywać analiz finansowych przedsiębiorstw i przetwarzać dane finansowe na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych.

Logistyka (dla inżynierów)

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: hybrydowe

Specjalności:

 • Logistyka międzynarodowa
 • Menedżer łańcucha dostaw
 • Menedżer TSL
 • Transport i spedycja

Na studiach nauczysz się przeprowadzać rachunek kosztów na potrzeby optymalizacji procesów logistycznych. Obsługiwać nowoczesne systemy informatyczne wspomagające obsługę logistyczną przedsiębiorstw. Dowiesz się jak zarządzać procesami logistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem: gospodarki magazynowej oraz organizacją zaopatrzenia i dystrybucji przy wykorzystaniu nowoczesnych koncepcji zarządzania takich jak: JiT, TQM, Lean, Kanban i wiele innych.

Zarządzanie

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: hybrydowe

Specjalności:

 • Biznes międzynarodowy
 • Menedżer HR
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie bezpieczeństwem powszechnym
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w administracji

Na kierunku zarządzanie dowiesz się, jak budować strategie generalne przedsiębiorstw oraz strategie funkcjonalne, nauczysz się opracowywać plany przepływów finansowych w firmach i zarządzać nimi. Poznasz tajniki stosowania controllingu i projektowania struktur organizacyjnych. Ponadto zdobędziesz wiedzę z zakresu nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych w sytuacjach wynikających z zarządzania przedsiębiorstwem.

Zarządzanie online

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: online

Specjalności:

 • Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi
 • Zarządzanie projektami- Junior Project Manager

Na studiach nauczysz się budować i utrzymywać relacje z klientami oraz prowadzić negocjacje, także na rynku międzynarodowym. Będziesz modelować i przewidywać przebieg wybranych procesów w organizacji oraz wykorzystywać metody analizy strategicznej organizacji i otoczenia, a także podejmować samodzielne decyzje, również w sytuacjach kryzysowych.

Pedagogika

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: hybrydowe

Specjalności:

 • Andragogika z doradztwem personalno-zawodowym
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z kuratelą sądową i penitencjarystyką
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią i promocją zdrowia
 • Terapia pedagogiczna

Nauczysz się interpretować zachowanie człowieka w odniesieniu do faz rozwojowych oraz pracować z podopiecznymi, wykorzystując różne metody i techniki. Będziesz rozwiązywać problemy w środowisku młodzieży szkolnej i dowiesz się, jak ukierunkować rozwój człowieka od dzieciństwa po dorosłość.

Zarządzanie- dla inżynierów (dla inżynierów)

Forma studiów: niestacjonarne
Sposób realizacji studiów: hybrydowe

Specjalności:

 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem

Na studiach nauczysz się opracowywać plany przepływów finansowych w firmach i zarządzać nimi, a także stosować controlling i projektować struktury organizacyjne. Będziesz budować strategie generalne przedsiębiorstw oraz strategie funkcjonalne, np.: marketingowe czy kadrowe. Jako student tego kierunku możesz przystąpić, bez konieczności udziału w dodatkowych, płatnych szkoleniach zewnętrznych, do egzaminów po których zdobędziesz cenione certyfikaty.

REKRUTACJA

GALERIA

KONTAKT

Uniwersytet WSB Merito Szczecin
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 3
70-224 Szczecin

Tel.: 91 422 46 30

Biuro rekrutacji – studia I i II stopnia

Tel.: 91 422 58 58
E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl


Biuro rekrutacji studiów podyplomowych

Tel.: 91 422 58 58
E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.plBiuro rekrutacji- obsługa Cudzoziemców/Admission Office

Tel.: +48 (91) 452 69 74 (PL, ENG, RU)
Tel.: +48 728 414 778 (PL, ENG, RU)
możliwy kontakt przez komunikator VIBER i WhatsApp
E-mail: study@wsb.szczecin.pl