ZACHODNIOPOMORSKA MAPA AKADEMICKA

ZACHODNIOPOMORSKA MAPA AKADEMICKA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

wyższa szkoła bezpieczeństwa

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest pierwszą i najbardziej wyspecjalizowaną w obszarze bezpieczeństwa uczelnią w Polsce oraz jedną z nielicznych o takim profilu w Europie.

Jest to uczelnia posiadająca 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu skutecznej edukacji, czego efektem jest 9 funkcjonujących wydziałów i ponad 10 000 usatysfakcjonowanych absolwentów. Wydział w Koszalinie jest najmłodszym wydziałem Uczelni, ale rozwijającym się szybko i prężnie.

Oferuje kształcenie na studiach I stopnia, na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne oraz psychologia, gdzie programy nauczania opracowywane są we współpracy z partnerami strategicznymi uczelni, do których należą m.in. instytucje bezpieczeństwa publicznego oraz prywatne sektory ochrony. Stawiamy na praktykę i innowacyjność, by dopasować się do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

kierunki studiów

Studia stacjonarne I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne (lic.)

Specjalności:

 • Antyterroryzm
 • Bezpieczeństwo lotnictwa
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Pozamilitarne przygotowanie obronne
 • Kryminalistyka z detektywistyką
 • Specjalność policyjna
 • Specjalność wojskowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
 • Zarządzanie kryzysowe
Psychologia (lic.)

Specjalności:

 • Neuropsychologia
 • Psychologia biznesu i zarządzania
 • Psychologia emocji
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia kryminalistyczno – śledcza
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia służb mundurowych
 • Psychologia sytuacji kryzysowych
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia w sporcie

Studia niestacjonarne I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne (lic.)

Specjalności:

 • Antyterroryzm
 • Bezpieczeństwo lotnictwa
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Pozamilitarne przygotowanie obronne
 • Kryminalistyka z detektywistyką
 • Specjalność policyjna
 • Specjalność wojskowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
 • Zarządzanie kryzysowe
Psychologia (lic.)

Specjalności:

 • Neuropsychologia
 • Psychologia biznesu i zarządzania
 • Psychologia emocji
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia kryminalistyczno – śledcza
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia służb mundurowych
 • Psychologia sytuacji kryzysowych
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia w sporcie

Studia podyplomowe stacjonarne

Agent Celny
 • Elektroniczne formy odpraw celnych,
 • Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego,
 • Logistyka celna,
 • Metody przemytu,
 • Międzynarodowa polityka celna,
 • Obsługa celna przedsiębiorstw,
 • Prawo administracyjne i finansowe,
 • Prawo i postępowanie celne,
 • Procedury celne.
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
 • Diagnozowania potrzeb życiowych oraz możliwości i ograniczeń osób niepełnosprawnych i starszych,
 • Terminologia dotycząca starości i niepełnosprawności,
 • Współpraca z personelem medycznym,
 • Umiejętności tworzenia programu rehabilitacji wspólnie z rehabilitantem i terapeutą,
 • Pierwsza pomoc,
 • Świadczenie usług opiekuńczych,
 • Tworzenie optymalnych warunków życia,
 • Budowanie relacji z rodziną i środowiskiem lokalnym.
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Istota, typologia i dynamika rozwoju terroryzmu w świecie,
 • Rodzaje organizacji terrorystycznych oraz obszary ich działań,
 • Struktura i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego RP,
 • Analiza wybranych ataków terrorystycznych pod kątem przeciwdziałania im oraz wcześniejszej prewencji,
 • Organizacja i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa RP w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego,
 • Normy prawa krajowego i międzynarodowego związanego ze zwalczaniem terroryzmu międzynarodowego,
 • Metody i techniki ochrony antyterrorystycznej,
 • Rodzaje zagrożeń terrorystycznych, m.in. cyberterroryzm i superterroryzm, środki ochrony oraz sposoby przeciwdziałania.
Coaching i doradztwo zawodowe
 • Metodyka pracy doradczej (w zakresie związanym z wyborem ścieżki edukacji, zawodu, jak również reorientacją zawodową),
 • Prawo pracy,
 • Metody diagnostyki potencjału kandydata,
 • Metody analizy rynku pracy i przewidywania trendów w tym zakresie.
Cyberbezpieczeństwo
 • Środowisko Cyber Oficera czyli zapoznanie z architekturą sytemu UNIX, następnie skupienie się na sieciach komputerowych i protokołach komunikacyjnych,
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowej oraz aplikacji Webowych,
 • Omówienie znanych szyfrów oraz protokołów kryptograficznych,
 • Testy penetracyjne,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • Proces wzmacniania pod kątem bezpieczeństwa standardowej konfiguracji systemu operacyjnego oraz popularnych usług.
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
 • Reagowanie i podejmowanie działań obronnych w sytuacjach kryzysowych,
 • Współpraca z różnymi instytucjami publicznymi jako element zarządzania kryzysowego,
 • Planowanie zasobów specjalistycznych sił oraz środków reagowania,
 • Podstawy prawne dotyczące sił i środków użytych przed, w czasie i natychmiast po zdarzeniu kryzysowym (stanowisko kierowania, systemy łączności kryzysowej),
 • Procedury gromadzenia i obiegu informacji,
 • Podejmowanie decyzji i przewidywanie ich skutków,
 • Nauka podejmowania działań edukacyjnych w zakresie obronności kraju,
 • Pierwsza pomoc.
Hortiterapia
 • Design w ogrodzie, dźwięk, słowo i obraz w hortiterapii,
 • Eventy eko-florystyczne,
 • Hortiterapia jako sposób na turystykę rehabilitacyjną,
 • Hortiterapia, edukacja i praktyka,
 • Hortiterapia w sferze rewitalizacji,
 • Hortiterapia w terapii zajęciowej,
 • Historia terapii ogrodniczej,
 • Hortiterapia i opieka społeczna,
 • Metody terapeutyczne w hortiterapii,
 • Ogrody jako przestrzeń zdrowia i kultury,
 • Programy terapeutyczne w hortiterapii,
 • Przyrodolecznictwo we współczesnej medycynie.
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką
 • Posiądziesz kompleksową wiedzę z zakresu nauk o administrowaniu i archiwizowaniu informacji i danych osobowych,
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania i ochrony zasobów informacji, w tym danych osobowych,
 • Zaczniesz potrafić zidentyfikować miejsca wrażliwe w przedsiębiorstwie i instytucji z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji,
 • Będziesz posiadać wiedzę jak stworzyć praktyczny kodeks postępowania zapewniającego minimalizację utraty lub zniszczenia informacji,
 • Zdobędziesz wiedzę jak ważna jest właściwa postawa i odpowiedzialność za archiwizowanie informacji w instytucjach państwowych i sektorze prywatnym.
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Dydaktyka zajęć z języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej,
 • Nowoczesne i efektywne metody prowadzenia zajęć z języka obcego,
 • Dobór i dostosowanie materiału do poziomu percepcyjnego odbiorców,
 • Metody aktywizujące dzieci,
 • Zabawy i inne formy nauczania językowego zachęcające do nauki języka obcego,
 • Blok językowy.
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
 • Aktualne tendencje w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości w ujęciu kryminalno-prawnym (sfera operacyjna i procesowa),
 • Wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu,
 • Prowadzenie działań śledczych,
 • Podstawy prawa karnego i prawa karnego procesowego oraz ich praktyczne zastosowanie,
 • Wiedza z zakresu psychologii osobowości, zachowań przestępczych i negocjacji,
 • Współczesne zagrożenia przestępczością i umiejętność podjęcia konkretnego działania zmierzającego do eliminacji niepożądanych zachowań.
Mediacje i Negocjacje
 • Umiejętne wykorzystanie optymalnych technik negocjacji i mediacji,
 • Zarządzanie konfliktem w różnych środowiskach,
 • Skuteczna komunikacja,
 • Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych,
 • Skuteczne zabezpieczenia działań negocjatora na miejscu zdarzenia i poza nim.
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką
 • Kompleksowa wiedza z zakresu nauk o administrowaniu informacji i danych osobowych,
 • Zarządzanie informacją i ochrona informacji,
 • Ochrona zasobów informacji, w tym danych osobowych,
 • Ochrona prywatności jednostki, korespondencji, aktywności w portalach społecznościowych,
 • Etyczno – społeczny wymiar administrowania informacji,
 • Miejsca wrażliwe w przedsiębiorstwie i instytucji z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji,
 • Metody zapewniające minimalizację utraty lub zniszczenia informacji.
Neuropsychologia kliniczna
 • Neuropsychologiczne uwarunkowania psychologii analitycznej,
 • Prakseologia badania zjawisk społecznych,
 • Specjalistyczny język angielski,
 • Sprawność fizyczna,
 • Struktura, funkcje, mechanizmy patologii układu nerwowego,
 • Zaburzenia psychosomatyczne uwarunkowane uszkodzeniami mózgu,
 • Metody diagnozy neuropsychologicznej,
 • Neuropsychologia a nauczanie,
 • Neuropsychologia a zachowania dewiacyjne,
 • Neuropsychologiczne aspekty motywacji,
 • Neuropsychologiczne następstwa uszkodzeń mózgu,
 • Neurorehabilitacja,
 • Prakseologia badania procesów społecznych,
 • Praktyczne aspekty zawodu,
 • Problemy diagnozy neuropsychologicznej i neurorehabilitacji,
 • Programowanie neurolingwistyczne,
 • Wprowadzenie do neuronauki,
 • Współczesna neuropsychologia kliniczna.
Obrona terytorialna
 • Zasady obrony cywilnej w zakresie zabezpieczenia ludności na wypadek konfliktu zbrojnego,
 • Obrona obiektów infrastruktury krytycznej,
 • Prowadzenie działań nieregularnych i antydywersyjnych,
 • Zarządzanie elementami organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w tych strukturach potencjału pozarządowych organizacji społecznych o profilu proobronnym.
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi
 • Handel ludźmi w prawie międzynarodowym,
 • Handel ludźmi w prawie polskim,
 • Historia handlu ludźmi,
 • Formy handlu ludźmi,
 • Ofiary handlu ludźmi,
 • Podstawy prawa karnego,
 • Podstawy prawa międzynarodowego,
 • Podstawy praw człowieka i obywatela,
 • Praca z ofiarą i sprawcą handlu ludźmi,
 • Przesłuchania ofiary handlu ludźmi,
 • Przesłuchania świadków i podejrzanych,
 • Wybrane zagadnienia wiktymologii,
 • Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi,
 • Zorganizowana przestępczość handlu ludźmi.
Psychopatologie
 • Neruopsychologiczne następstwa uszkodzenia mózgu,
 • Neurorehabilitacja,
 • Zaburzenia i choroby psychiczne,
 • Diagnoza i profilaktyka,
 • Wprowadzenie do psychopatologii,
 • Psychologia zachowań dewiacyjnych,
 • Wprowadzenie do psychopatologii.
Zarządzanie BHP
 • Tradycyjnie rozumiana problematyka BHP,
 • Ochrona, ratownictwo,
 • Ochrona informacji niejawnych,
 • Ochrona ppoż. i środowiska,
 • Atmosfera pracy,
 • Przeciwdziałanie mobbingowi.
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego
 • Działania prewencyjne oraz zwalczanie, ratowanie i likwidacja skutków sytuacji kryzysowej,
 • Zagadnienia ochrony ludności i bezpieczeństwa środowiska,
 • Zasady zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej z uwzględnieniem specyfiki lokalnej,
 • Organizacja spójnego systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny lub konflikt zbrojny.
Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie
 • Analiza i ocena ryzyka,
 • Infrastruktura krytyczna i jej ochrona,
 • Instytucja bezpieczeństwa na szczeblu samorządowym,
 • Planowanie bezpieczeństwa w jednostkach samorządowych,
 • Podstawy prawa administracyjnego,
 • Przywództwo w zarządzaniu kryzysowym.
Zoopsychologia
 • Anatomia, fizjologia i intelekt zwierząt,
 • Biologiczne podstawy zachowań,
 • Etyka współdziałania ze zwierzętami,
 • Grupowe zachowanie i komunikowanie się zwierząt,
 • Kierowanie zachowaniem zwierząt,
 • Komunikacja człowiek – zwierzę,
 • Kynologia i felinologia,
 • Metody i techniki animaloterapii,
 • Ochrona i hodowla zwierząt – aspekty prawne,
 • Podstawy psychologii behawioralnej,
 • Podstawy zoologii i ekologii zwierząt,
 • Psychopatologia i korekcja zachowania zwierząt,
 • Psychologia stosunku do zwierząt,
 • Teoria i historia zoopsychologii.

Studia podyplomowe niestacjonarne

Autokreacja i budowanie wizerunku
 • Autokreacja stylu odżywiania się,
 • Coaching, mentoring i tutoring,
 • Formy treningu indywidualnego,
 • Język angielski w coachingu, mentoring i tutoring,
 • Kompetencje emocjonalne i komunikacja interpersonalna,
 • Moda, wizaż i stylizacja,
 • Podstawy odnowy biologicznej,
 • Psychologia emocji i motywacji,
 • Psychologia kognitywistyczna,
 • Psychologia społeczna w social mediach,
 • Teoria i praktyka wpływu społecznego i manipulacji,
 • Transgresja i zarządzanie zmianą,
 • Żywność funkcjonalna i wygodna.
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej
 • Aspekty prawne bezpieczeństwa zdrowia,
 • Bezpieczeństwo dermatologii i anatomii kosmetycznej,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetologiczny,
 • Kosmetologia pielęgnacyjna,
 • Mechanizmy działania kosmetyków,
 • Planowanie i wykonywanie zabiegów kosmetycznych,
 • Podstawy bezpieczeństwa zabiegów fizykochemicznych,
 • Podstawy fizjologii i patologii skóry,
 • Podstawy zarządzania w usługach kosmetycznych,
 • Psychologia w pielęgnacji urody,
 • Promocja i marketing w zakresie zdrowia i bioestetyki,
 • Rehabilitacja estetyczna,
 • Obsługa urządzeń kosmetycznych,
 • Trening personalny i obsługa klienta,
 • Zaawansowane techniki kosmetologiczne.
Doskonalenie kompetencji wychowawczych
 • Elementy tutoringu w teorii i praktyce,
 • Interwencja kryzysowa,
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje,
 • Metody terapii w pracy z dzieckiem,
 • Podstawy diagnozy (m.in. diagnoza wychowawcza, diagnoza rozwinięta),
 • Podstawy psychologii dla nauczycieli,
 • Trening rozwoju osobistego,
 • Trening umiejętności interpersonalnych,
 • Trening umiejętności wychowawczych i rozwiązywania konfliktów,
 • Warsztat pracy z dzieckiem, z grupą, z rodziną
 • Wspomaganie rozwoju dziecka
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo państwa,
 • Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń,
 • Edukacja zdrowotna,
 • Ewakuacja w sytuacji zagrożenia terrorystycznego,
 • Metodyka nauczania przedmiotu,
 • Ochrona ludności i obrona cywilna,
 • Organizacja obozów integracyjno-szkoleniowych,
 • Psychologia sytuacji kryzysowych,
 • System obronny Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Zagrożenia czasu pokoju.
 • Zagrożenia występujące podczas wojny,
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej,
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii,
 • Metodyka nauczania osób ze spektrum autyzmu,
 • Metody wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Opracowywanie programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • Poradnictwo i profilaktyka psychologiczna,
 • Psychostymulacyjna diagnoza i programowanie pracy rewalidacyjnej,
 • Regulacje prawne edukacji osób niepełnosprawnych,
 • Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu,
 • Wczesny autyzm dziecięcy – diagnoza i terapia,
 • Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii,
 • Zespół Aspergera – diagnoza i terapia.
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza i terapia w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Ewaluacja i efektywność w kształceniu specjalnym,
 • Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Metodyka nauczania początkowego w szkole specjalnej,
 • Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością,
 • Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju,
 • Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej,
 • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością,
 • Projektowanie planów i programów edukacyjnych,
 • Psychologia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Rehabilitacja osób z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej,
 • Seksualność osób niepełnosprawnych,
 • Wybrane zespoły zaburzeń genowych i chromosomowych,
 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Wyszukiwaniem informacji, tworzeniem i obsługą baz danych,
 • Katalogowanie, kwalifikowanie i selekcjonowanie informacji,
 • Selekcjonowanie, opracowywanie i gromadzenie zbiorów,
 • Swobodne przemieszczanie się po bazach danych, multiwyszukiwarkach, Intranecie, katalogach on-line,
 • Metodyka pracy z osobami poszukującymi informacji, wiedzy,
 • Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz marketing i promocji w pracy bibliotekarza,
 • Sposoby gromadzenia, dokumentowania i udostępniania dorobku dziedzictwa kultury narodowej,
 • Posługiwanie się metodami i sposobami analizy i interpretacji różnych wytworów kultury w tym kultury masowej,
 • Podstawy prawne działalności informacyjnej, bibliotecznej, archiwalnej i wydawniczo-księgarskiej,
 • Naukowa i profesjonalna terminologia specjalistyczna w języku angielskim.
Logopedia z komunikacją alternatywną
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej,
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza,
 • Emisja głosu i dykcja. Autokorekcja,
 • Fonologia i fonetyka artykulacyjna,
 • Kształtowanie mowy w przedszkolu i w szkole,
 • Logopedia praktyczna,
 • Medyczne podstawy logopedii,
 • Metody badań logopedycznych – podstawy,
 • Metodyka w komunikacji alternatywnej,
 • Metodyka i warsztat pracy logopedy,
 • Metodyka zajęć logopedycznych,
 • Pedagogiczne podstawy logopedii,
 • Profilaktyka logopedyczna,
 • Psychologiczny aspekt działań logopedycznych,
 • Terapia logopedyczna zaburzeń artykulacji,
 • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka,
 • Zaburzenia w rozwoju mowy i języka.
Menadżer Bezpieczeństwa i Compliance w przedsiębiorstwie
 • Controlling w optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa,
 • Mechanizm compliance w strategiach CSR współczesnych organizacji,
 • Mechanizmy tworzenia europejskiej kultury compliance,
 • Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i własności intelektualnej w biznesie,
 • Podstawowe zasady prowadzenia biznesu – Konstytucja Biznesu,
 • Procedury oceny wiarygodności kontrahenta,
 • Standaryzacja systemów zarządzania zgodnością (compliance): Norma ISO 19600,
 • Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie,
 • prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
 • promowanie zdrowego stylu życia, w tym w mediach,
 • Zioła w kosmetyce i higienie człowieka.
Menadżer bezpieczeństwa w biznesie
 • Skuteczne zarządzanie biznesem,
 • Zarządzanie kryzysem w organizacji,
 • Zarządzanie projektami,
 • Tworzenia biznesplanu,
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii,
 • Zarządzanie w obszarze marketingu, finansów, HR,
 • Prowadzenia analiz i budowania przewagi konkurencyjnej,
 • Praca w zespole, kompetencje przywódcze i kierownicze,
 • Innowacyjność, poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • Savoir vivre w biznesie.
Menadżer BHP z metodyką
 • Dydaktyka bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy,
 • Konflikty i ich rozwiązywanie w zespole pracowniczym,
 • Ocena ryzyka zawodowego,
 • Ochrona przeciwpożarowa z metodyką,
 • Organizacja i metodyka prowadzenia szkoleń w zakresie BHP,
 • Psychofizjologia pracy,
 • Psychospołeczne uwarunkowania środowiska pracy,
 • Regulacje prawne ochrony pracy,
 • Warsztaty kreatywności i innowacyjności w zarządzaniu,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
Menadżer czasu wolnego i kultury
 • Event management,
 • Działalność instytucji wolnoczasowych i kulturalnych,
 • Metody i techniki pracy grupowej,
 • Pedagogika czasu wolnego,
 • Podstawy animacji czasu wolnego,
 • Prozdrowotne aspekty wykorzystania czasu wolnego,
 • Przygotowanie projektów kulturalnych,
 • Psychologia w pracy menadżera czasu wolnego,
 • System informacji kulturalnej,
 • Wybrane aspekty uczestnictwa w kulturze,
 • Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania ludźmi.
Migracje i uchodźctwo
 • Szanse i zagrożenia migracji i uchodźstwa w skali międzynarodowej, krajowej oraz lokalnej,
 • Treści procedowane w dokumentach strategicznych europejskich i krajowych, przedstawiające źródła zagrożeń,
 • Sposoby postępowania w przypadku występowania zagrożeń związanych z migracją i uchodźstwem,
 • Współdziałanie poszczególnych służb zajmujących się migracją i uchodźstwem (Straż Graniczna, Policja) w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu,
 • Sposoby pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, udostępniania informacji,
 • Procedury prawne obowiązujące w Unii Europejskiej wobec imigrantów i uchodźców,
 • Zarządzanie ludźmi i projektami.
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia
 • Udzielanie porad dotyczących prowadzenia zdrowego trybu życia, a w tym m. in. odpowiedniej higieny życia, stosowania odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych
 • Programy terapii adekwatnych do indywidualnych potrzeb danej osoby
 • Metody terapii, np. aromatoterapia, apiterapia, fitoterapia i inne
 • Dietetyka i diety specjalne
 • Terapie ziołowe i naturalne
 • Opracowywanie właściwych programów żywieniowych, aktywności fizycznej
  i innych
 • Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki zdrowotnej
 • Promowanie zdrowego stylu życia, w tym w mediach
 • Zioła w kosmetyce i higienie człowieka.
Pedagogika korekcyjna z socjoterapią
 • Diagnostyka psychopedagogiczna,
 • Diagnoza i terapia w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Dydaktyka specjalna, podstawy pedagogiki specjalnej,
 • Elementy interwencji kryzysowej,
 • Indywidualne programy w socjoterapii,
 • Psychopedagogika rodziny,
 • Mikrosocjologia grup rówieśniczych i subkultur,
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej,
 • Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi społecznie,
 • Pedagogika czasu wolnego i zabawy,
 • Prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii,
 • Projektowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktycznych,
 • Technologie informatyczne w dydaktyce specjalnej.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna,
 • Praktyczne umiejętności wychowawcze,
 • Instytucjonalna i pozainstytucjonalna praca opiekuńczo-wychowawcza,
 • Konstruowanie programów profilaktycznych i wychowawczych,
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • Metody socjoterapii w pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz terapii przez sztukę,
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole,
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza na wybranych etapach edukacyjnych,
 • Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży,
 • Prawne, psychologiczne i rozwojowe podstawy działalności opiekuńczo – wychowawczej,
 • Trening umiejętności wychowawczych,
 • Wsparcie rodziny z elementami coachingu i terapii.
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień
 • Diagnoza resocjalizacyjna,
 • Elementy interwencji kryzysowej,
 • Indywidualne i grupowe programy resocjalizacyjne,
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej,
 • Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi społecznie,
 • Pedagogika resocjalizacyjna,
 • Prawne i organizacyjne podstawy resocjalizacji,
 • Profilaktyka i terapia uzależnień,
 • Projektowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktycznych,
 • Readaptacja społeczna,
 • Resocjalizacja w instytucjach o charakterze zamkniętym i w środowisku otwartym.
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego
 • Konstruowanie i realizacja profesjonalnych programów w zakresie profilaktyki społecznej w tym: programy wparcia ofiar i sprawców przemocy,
 • Projektowanie programów profilaktycznych w oparciu o różne modele finansowania (w tym ze środków UE),
 • Interdyscyplinarne podejście do profilaktyki społecznej uzupełnione o zawodoznawstwo oraz negocjacje i mediacje,
 • Doradztwo zawodowe jako element profilaktyki społecznej,
 • Trening kompetencji wychowawczych,
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Zasady komunikacji interpersonalnej w tym mediacje i negocjacje.
Psychologia dochodzeniowo-śledcza
 • Analiza miejsca zbrodni oraz profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw,
 • Etyka pracy funkcjonariuszy organów ścigania,
 • Komunikacja ze świadkiem i podejrzanym w kontekście postępowania przygotowawczego,
 • Podstawy opiniodawstwa sądowo-psychologicznego,
 • Psychologia dochodzeniowo – śledcza i kryminalistyka,
 • Pozyskiwanie osobowych źródeł informacji,
 • Prakseologia działań dochodzeniowo-śledczych,
 • Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw,
 • Psychologia wywierania wpływu i psychomanipulacja,
 • Psychologia zeznań świadków oraz wyjaśnień podejrzanych,
 • Psychologiczna diagnostyka sprawców przestępstw,
 • Współpraca z Policją i wymiarem sprawiedliwości,
 • Socjotechniki w pracy wywiadowczej.
Psychologia przywództwa w praktyce
 • Diagnoza psychologiczna klientów i podwładnych,
 • Empatia i altruizm w przywództwie,
 • Kształtowanie postaw w przywództwie,
 • Psychologiczne teorie i modele przywództwa,
 • Komunikacja interpersonalna – rola lidera w zespole,
 • Psychologia poznawcza w pracy przywódcy,
 • Wywieranie wpływu społecznego i motywowanie.
Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja
 • Agresja i przemoc – przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie,
 • Interwencja kryzysowa w praktyce,
 • Metody i narzędzia pracy indywidualnej i grupowej,
 • Profilaktyka uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Prakseologia badania zjawisk społecznych,
 • Prakseologia badania procesów społecznych,
 • Psychopatologia w funkcjonowaniu społecznym,
 • Praktyczne aspekty zawodu,
 • Psychomanipulacja jako zagrożenie współczesności,
 • Psychosomatyka ofiar zagrożeń społecznych,
 • Trening kompetencji psychologicznych,
 • Zachowania ryzykowne i dewiacje społeczne,
 • Zachowania samobójcze – symptomatologia i przebieg,
 • Zagrożenia społeczne – diagnoza psychologiczna,
 • Zagrożenia społeczne – psychoprofilaktyka i prewencja,
 • Zagrożenia społeczne w nurcie psychologii analitycznej.
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego,
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania,
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego,
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 • Organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego,
 • Podstawy diagnozy i terapii psychopedagogicznej,
 • Podstawy prawne terapii psychopedagogicznej,
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole,
 • Psychologiczne podstawy procesów uczenia się,
 • Socjoterapia w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie,
 • Wspomagające metody w terapii psychopedagogicznej,
 • Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego,
 • Wybrane zagadnienia psychologii wychowawczej i rozwojowej,
 • Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży.
Terapia zajęciowa
 • Arteterapia, muzykoterapia,
 • Kinezjologia z kinezyterapią,
 • Patofizjologia i zagadnienia kliniczne w neurologii, ortopedii, reumatologii i pediatrii,
 • Terapia zajęciowa dzieci, terapia zajęciowa osób starszych,
 • Terapia zajęciowa niepełnosprawnych ortopedycznie i reumatologicznie,
 • Terapia zajęciowa – podstawowe pojęcia i umiejętności,
 • Terapia zajęciowa osób z dysfunkcjami neurologicznymi,
 • Terapia zajęciowa w środowisku osób wykluczonych społecznie.
Turystyka uzdrowiskowa i SPA
 • Finansowanie przedsięwzięć z zakresu turystyki uzdrowiskowej oraz SPA,
 • Infrastruktura uzdrowiskowa i SPA,
 • Lecznictwo uzdrowiskowe,
 • Marketing produktów i usług leczniczych, rekreacyjnych oraz SPA,
 • Obsługa ruchu turystycznego i rynek usług,
 • Promocja zdrowia i odnowy biologicznej,
 • Public Relations – przedsiębiorstw uzdrowiskowych i SPA,
 • Standardy obsługi klienta w uzdrowiskach i SPA,
 • Strategia rozwoju uzdrowisk oraz ośrodków SPA & Wellness,
 • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem uzdrowiskowym, SPA & Wellness.
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Dowodzenie jako specyficzna forma zarządzania,
 • Etos służby wojskowej,
 • Konflikty zbrojne XXI wieku,
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym,
 • Militarne aspekty bezpieczeństwa narodowego,
 • Podstawy organizacji i zarządzania,
 • Podstawy prawa administracyjnego,
 • Psychologia pola walki i prawo humanitarne,
 • Strategia bezpieczeństwa RP,
 • Możliwości obronne Polski,
 • Wojsko w wybranych systemach politycznych,
 • Wojna i pokój w prawie międzynarodowym.
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie
 • Techniczne, organizacyjne, ekonomiczne i prawne aspekty prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki krajowej i międzynarodowej,
 • Konwencje i umowy międzynarodowe dotyczące przewozów osób i rzeczy,
 • Polskie i międzynarodowych przepisy regulujące dostęp do zawodu przewoźnika,
 • Bezpieczeństwo obiektu logistycznego,
 • Zasady bezpieczeństwa logistycznego w towarowym transporcie drogowym,
 • Realne zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z branżą transportu i logistyki,
 • Zarządzanie personelem i BHP w firmach transportowo – logistycznych.
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
 • Europejska polityka bezpieczeństwa,
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo gospodarcze,
 • Międzynarodowe misje pokojowe i rozjemcze,
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji samorządowej,
 • Polska w systemie bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej,
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa Państwa,
 • Psychologia sytuacji kryzysowych,
 • Przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem,
 • Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa,
 • Stosowana metodologia badań bezpieczeństwa,
 • Terytorialno-polityczne i gospodarcze zagrożenia bezpieczeństwa,
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi,
 • Zasoby osobowe w zarządzaniu bezpieczeństwem.
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury
 • Finansowanie i rachunkowość w działalności kulturalnej,
 • Kierowanie instytucjami oświatowymi,
 • Organizacyjno-prawne podstawy nadzoru pedagogicznego,
 • Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kulturalnych,
 • Polityka kulturalna w Polsce i UE,
 • Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi,
 • Przygotowanie projektów kulturalnych i organizacja imprez,
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami w oświacie,
 • System informacji oświatowej i kulturalnej,
 • Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania ludźmi,
 • Zamówienia publiczne w Polsce,
 • Zarządzanie jakością w placówkach oświatowych.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Dynamika zespołu pracowniczego,
 • Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne,
 • Kształtowanie umiejętności menadżerskich,
 • Ocena efektywności pracownika,
 • Polityka personalna i polityka rynku pracy,
 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Prawo pracy i psychologia pracy,
 • Projektowanie i ewaluacja szkoleń,
 • Projektowanie karier,
 • Rekrutacja i selekcja pracowników,
 • Systemy motywacyjne pracowników,
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji.

rekrutacja

galeria

kontakt

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
ul. Władysława Andersa 22

75-016 Koszalin (budynek Poczty Polskiej)

Telefon kontaktowy: 943541831

Sekcja Obsługi Klienta – opłaty za studia: oplaty@wsb.net.pl

Dział rekrutacji: rekrutacja.koszalin@wsb.net.pl

Link do strony