ZDROWIE PUBLICZNE – NOWOŚĆ WSIiZ

ZDROWIE PUBLICZNE – NOWOŚĆ w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2023 r. Wyższej Szkole Inżynierii
i Zdrowia w Warszawie udzielono pozwolenia na utworzenie studiów pierwszego stopnia
o profilu praktycznym na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE. Podjęcie przez Uczelnię starań
o uruchomienie ww. kierunku jest odpowiedzią na rekomendacje środowiska społeczno-gospodarczego oraz samych studentów i absolwentów, którzy naukę na przedmiotowym kierunku chcieli kontynuować właśnie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Koncepcja kształcenia na kierunku ZDROWIE PUBLICZNEkoncentruje się na idei współczesnego pojęcia zdrowia publicznego realizowanego poprzez pełnienie wielu funkcji zawodowych oraz udziału we wsparciu profilaktyki zdrowia. Koncepcja kształcenia
na kierunku ZDROWIE PUBLICZNEodpowiada na oczekiwania sektora ochrony zdrowia poprzez dostarczenie profesjonalnych kadr, których sprofilowana wiedza posłuży
do rozwiązywania problemów populacji związanych ze zdrowiem i jego ochroną. Program studiów kładzie nacisk na przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentowi zrozumieć i podejmować w pracy zawodowej działania z zakresu edukacji
i promocji zdrowia, a co więcej wdrożyć działania służące wydajności, optymalizacji organizacji sektora, a także podmiotów realizujących zadania w tym obszarze.

Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ZDROWIE PUBLICZNEuzyskuje tytuł zawodowy licencjata i posiada kompetencje, a także umiejętności posługiwania się szeroką wiedzą w zakresie nauk o zdrowiu. Absolwent rozumie organizację i prawne podstawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, a co więcej rozumie problemy
i wyzwania zdrowia publicznego w Polsce i na świecie. Absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają mu na podjęcie pracy zawodowej m.in. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach administracyjnych, a dalej zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zatrudnienie w organach administracji publicznej [m.in. Ministerstwo Zdrowia, NFZ, Państwowy Zakład Higieny], których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia oraz w innych podmiotach, w których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem i organizowaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz nadzorem nad ich udzielaniem, a także innych podmiotach prowadzących edukację zdrowotną. Absolwent będący specjalistą zdrowia publicznego koordynuje działania instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, z uwzględnieniem nadzoru sanitarnego. Specjaliści zdrowia publicznego mogą podjąć aktywność zawodową w firmach farmaceutycznych, czy też instytucjach zajmujących się niepożądanymi działaniami leków. Innym obszarem aktywności zawodowej absolwenta kierunku ZDROWIE PUBLICZNE jest pełnienie roli eksperta, doradcy, specjalisty w podmiotach zajmujących się szeroko pojętą ochroną i promocją zdrowia, edukacją prozdrowotną, nadzorem sanitarno-epidemiologicznym oraz organizowaniem opieki zdrowotnej.

Więcej informacji: www.wsiiz.pl

Rekrutacja na studia rozpocznie się już 15 marca 2024 r.